logo.png
               
 
baner650.gif
grafika
„Rodzina 500 +”- Informacja uzupełniająca
17-03-2016 Maciej Zdancewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

„Rodzina 500 +”- Informacja uzupełniająca dot. programu

 Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). Realizacją zadań wynikających z ustawy będzie zajmował się Urząd Gminy Płaska – Dział Świadczeń Rodzinnych.

Na podstawie składanych od 1 kwietnia br. dokumentów świadczenie będzie wypłacane
w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych okresach prawo do świadczenia będzie ustalone na rok od 1 października do 30 września następnego roku.

Wypłacane świadczenie nie będzie miało wpływu na pobierane przez rodzinę świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wypłacane z pomocy społecznej, w tym dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

 Od dnia 1 kwietnia 2016 r. można składać wnioski osobiście lub on-line za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP.

 

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dołącza do wniosku:

 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za 2014r.
 • w przypadku rolników - oświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego;
  - w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów
 • orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka
 • skrócony lub zupełny akt urodzenia dziecka
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka
 • w przypadku utraty dochodu - świadectwo pracy
 • w przypadku uzysku dochodu - zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie

Dochód  (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

 Wnioskodawcy, którzy obecnie korzystają ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie muszą doręczać dokumentów, które są już w posiadaniu  tutejszego Urzędu (m.in. dochodów i aktów urodzenia dzieci).

W bieżącym okresie zasiłkowym brany jest pod uwagę dochód z roku bazowego 2014.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.