logo.png
               
 
System powiadomień SMS
03-06-2024 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

W celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Płaska dostępu do informacji wprowadzony został System powiadamiania SMS. Regulamin korzystania z Systemu określony został Zarzadzeniem Nr 18/24 Wójta Gminy Płaska z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Systemu powiadamiania SMS mieszkańców Gminy Płaska.

Regulamin Systemu powiadamiania SMS mieszkańców Gminy Płaska

§1.

1. Niniejszy Regulamin Systemu powiadamiania SMS mieszkańców Gminy Płaska (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania ze świadczonej na rzecz Użytkownika usługi w ramach Systemu powiadamiana SMS (zwany dalej „Usługą”).
2. Usługodawcą jest Gmina Płaska z siedzibą Płaska 53, 16-326 Płaska (zwana dalej „Usługodawcą”).
3. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację w Systemie powiadomienia SMS wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”).
4. Rejestrując się w Systemie powiadamiana SMS Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§2.

1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w Systemie powiadamiania SMS.
2. Rejestracja do Systemu powiadamiania SMS odbywa się poprzez złożenie do Urzędu Gminy Płaska wypełnionego oświadczenia (zwanego dalej formularzem zgłoszeniowym), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Rezygnacja z Systemu powiadamiania SMS odbywa się poprzez złożenie do Urzędu Gminy Płaska wypełnionego oświadczenia (zwanego dalej formularzem rezygnacji), stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Formularz zgłoszeniowy i formularz rezygnacji dostępne są na stronie internetowej Gminy Płaska: www.plaska.pl lub bezpośrednio (w wersji papierowej) w siedzibie Urzędu Gminy Płaska.
5. Formularze należy złożyć do Urzędu Gminy Płaska:
- bezpośrednio poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie Gminy Płaska www.plaska.pl,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ,
- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska,
- osobiście w budynku Urzędu Gminy Płaska, pokój nr 6 sekretariat (w dniach i godzinach pracy urzędu).
6. Zarejestrowanie się w Systemie powiadamiania SMS oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przesyłanie przez Usługodawcę bezpłatnych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 za pomocą wiadomości SMS.
7. Użytkownikowi przysługuje w każdym momencie prawo do modyfikacji złożonych danych osobowych, jak również do rezygnacji z otrzymywania wiadomości SMS.
8. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z Systemu powiadomienia SMS przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika, a następnie dokonaniu prawidłowej rejestracji w Systemie powiadomienia SMS przy użyciu nowego numeru telefonu komórkowego Użytkownika.

§3.

1. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi na zgłoszony do Usługi numer telefonu komórkowego, wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące: imprez, wydarzeń sportowo-edukacyjnych, ostrzeżeń, komunikatów, awarii oraz spraw urzędowych ważnych dla mieszkańców Gminy Płaska.
2. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji, tylko w/w zakresie.
3. Usługodawca nie może przesyłać informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

§4.

1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej GSM w Polsce.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
3. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów otrzymywanych wiadomości SMS.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;
2) korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane;
3) problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
4) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej niezależnych od Usługodawcy;
5) ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi.
5. Korzystanie z usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia usługi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 (ROOO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
7. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana jest na stronie www.plaska.pl.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w stosunku do wszystkich Użytkowników, o czym zostaną oni poinformowani wiadomością SMS.
9. Zgromadzone dane osobowe w postaci numerów telefonów Użytkowników będą wykorzystane przez Gminę Płaska wyłącznie do przesyłania Użytkownikom wiadomości SMS i mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji Usługi, o której mowa w Regulaminie.
10. Reklamacje dotyczące działania systemu oraz świadczenia Usługi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy Płaska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
11. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania.
12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.