logo.png
               
 
Koła Gospodyń Wiejskich
18-06-2024 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

Koła Gospodyń Wiejskich

KROK 1.
ZAŁOŻENIE KOŁA GOSPODYŃWIEJSKICH

Z inicjatywą założenia Koła występuje grupa minimum 10 pełnoletnich osób. Nie muszą to być same kobiety i nie muszą to być jedynie mieszkańcy wsi.

Osoby te mają mieszkać na terenie działania zakładanego Koła, a terenem tym może być wieś, sołectwo położone w granicach administracyjnych miasta lub miasto do 5 tys. mieszkańców. Jednocześnie można być członkiem tylko jednego Koła.

Na terenie jednej wsi lub sołectwa w granicach administracyjnych miasta lub miasta do 5 tys. mieszkańców może mieć siedzibę tylko jedno Koło.

Na zebraniu założycielskim wybierany jest komitet założycielski, tworzony i uchwalany jest statut oraz określana jest nazwa Koła. Nazwa musi być unikalna i musi odnosić się do terenu działalności Koła.

Czy w danej miejscowości nie ma zarejestrowanego Koła oraz unikalność nazwy Koła  sprawdzisz w biurze powiatowym (BP) ARiMR lub w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) dostępnym na stronie: https://krkgw.arimr.gov.pl/

Z przebiegu zebrania założycielskiego powinien powstać protokół zawierający porządek obrad, opis przebiegu zebrania oraz podjęteuchwały. Niektóre uchwały podjęte na zebraniu założycielskim będą wymagane jako załączniki do wniosku o wpis Koła do KRKGW.

KROK 2.
REJESTRACJA KOŁA GOSPODYŃWIEJSKICH W KRKGW

Zarząd Koła, a w przypadku gdy Zarząd Koła nie został wybrany – komitet założycielski, składa do kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę tego Koła wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW.

Do wniosku o wpis do KRKGW dołącz:

  • załącznik do wniosku o wpis Koła do KRKGW dla założycielilub członków koła (symbol formularza W-1.1/566);
  • statut Koła lub oświadczenie o przyjęciu przez Kołowzorcowego statutu (załącznik do ustawy z dn. 09.11.2018 r.o kołach gospodyń wiejskich);
  • uchwałę o przyjęciu statutu Koła;
  • uchwałę o wyborze Zarządu Koła, a w przypadku, gdy Zarząd Koła nie został wybrany –uchwałę obecnychzałożycieli Koła o wyborze komitetu założycielskiego;
  • oświadczenie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (fakultatywnie).

Kierownik BP ARiMR w drodze decyzji administracyjnejdokonuje wpisu do KRKGW oraz wydaje zaświadczenie o wpisiedo KRKGW. Z chwilą dokonania wpisu do KRKGW Koło nabywa osobowość prawną.

W celu wsparcia Kół w każdym BP ARiMR został powołany Pełnomocnik do spraw Kół Gospodyń Wiejskich. Wykaz pełnomocników dostępny na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/wykaz-pelnomocnikow-arimr-do-spraw-kol-gospodyn-wiejskich3.

KROK 3.
REGON i NIP i wpis do EP

Po rejestracji Koła w KRKGW, należy uzyskać numer:

  • REGON – wniosek składany do Urzędu Statystycznego;
  • NIP – wniosek składany do Urzędu Skarbowego.

NIP oraz REGON są niezbędne do działania Koła, jako nowejosoby prawnej, w tym do nabywania i zaciągania zobowiązań.

Po otrzymaniu numeru REGON i NIP załóż rachunek bankowyi uzupełnij wpis w KRKGW o informacje o nadaniu numeruREGON i NIP. W tym celu złóż do kierownika BP ARiMR wniosek o wpis do KRKGW z zaznaczonym celem zmiana danych.

Koła, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnegow ewidencji producentów (EP), są zobowiązane do jego uzyskania zanim będą ubiegać się o przyznanie pomocy. W tym celu należy złożyć wniosek o wpis do EP w BP ARiMR.

Od 2018 r. Koła zarejestrowane w KRKGW mogą ubiegać się o pomoc finansową wypłacaną przez ARiMR. Przyznane wsparcie jest przekazywane na rachunek wskazany przez Koło w EP. Upewnij się,że w EP wpisano odpowiedni i aktualny numer rachunku bankowego lub rachunku Koła prowadzonego w spółdzielczej kasieoszczędnościowo – kredytowej.

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.