logo.png
               
 
grafika
Regulamin
11-01-2016 Maciej Zdancewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej
z dnia 23 listopada 2015

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W PŁASKIEJ

 

§ 1

 1. Z księgozbiorów wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się jest obowiązany:

a)     okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną,

b)    zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania składając podpis na karcie zobowiązania,

c)     wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu realizacji ustalonych zadań biblioteki.

 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują kartę zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika biblioteki o zmianie swego miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.
 3. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z materiałów bibliotecznych.

 § 2

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
 2. Biblioteka może:

a)     skrócić okres wypożyczenia książek ustalony w § 2 pkt 1, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie,

b)    przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 1. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników.
 2. Wybrane książki czytelnik rejestruje u  dyżurnego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.
 3. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innego czytelnika.

§ 3

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem. Powinien zwrócić uwagę na stan ich przed wypożyczeniem i zgłosić zauważone uszkodzenia bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik lub opiekunowie czytelnika niepełnoletniego.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany do zakupienia tej samej książki. Jeżeli nie jest to możliwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, może zakupić inną książkę, nie mniejszej wartości, potrzebną bibliotece.
 4. Jeżeli występują obiektywne trudności  do spełnienia pkt 3, czytelnik jest zobowiązany wpłacić odszkodowanie za książkę zniszczoną lub zagubioną. Wartość odszkodowania ustala bibliotekarz, uwzględniając aktualną wartość rynkową  książki.
 5. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia, pokrywa ich całkowity koszt.
 6. Bibliotekarz ma prawo pobrać kaucję w wysokości średniej wartości wypożyczonych książek  od czytelnika mieszkającego poza terenem Gminy Płaska.

§ 4

 1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję podejmuje bibliotekarz.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora biblioteki.

 

 

 Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej
z dnia 23 listopada 2015

 

 REGULAMIN CZYTELNI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W PŁASKIEJ

 

§ 1

 1. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni, w ramach udostępniania zbiorów, jest bezpłatne.
 3. Warunkiem korzystania z czytelni jest wpis w rejestrze odwiedzin.
 4. Wierzchnie okrycia, teczki i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. W czytelni można korzystać z:                                                                              a) całości zbioru wypożyczalni i czytelni,

b) księgozbioru podręcznego,

c) zbiorów multimedialnych i Internetu,

d) czasopism bieżących i materiałów własnych, które należy okazać

    dyżurującemu bibliotekarzowi.

 1. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
 2. Zbiorów znajdujących się w czytelni nie wypożycza się poza jej obręb, natomiast możliwe jest skorzystanie z usług reprograficznych.
 3. Osobom korzystającym z czytelni zabrania się:

a)     wynoszenia książek, czasopism lub innych materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza,

b)    niszczenia materiałów bibliotecznych (wyrywania, wycinania stron lub ich fragmentów, podkreślania i wpisywania uwag na marginesach itp.),  niewłaściwego zachowania (głośnych rozmów, spożywania posiłków i napojów itp.).

 1. Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych.
 2.  Czytelnik, który nie przestrzega regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.

§ 2

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Internetu i katalogu elektronicznego przysługuje każdemu czytelnikowi biblioteki.
 2. Czytelnik, który zamierza korzystać z Internetu lub katalogu elektronicznego zobowiązany jest poinformować o tym fakcie bibliotekarza oraz zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 3. Wyszukiwania internetowe mogą służyć wyłącznie celom informacyjnym.
 4. Z baz CD-ROM można korzystać po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 5. Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika na komputerze.
 6. Dostęp do Internetu w bibliotece nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.
 7. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się:

a)     ściągania plików na dyskietki i dysk lokalny,

b)    prowadzenia działalności komercyjnej i uruchamiania gier komputerowych,

c)     korzystania  z serwerów mających wyłącznie charakter rozrywkowy.

 1. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu.
 2. Czytelnik ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych i lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie straty i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu.
 3.  Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli       uzna, że czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 4.  Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia czytelnika prawa korzystania z Internetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.