logo.png
               
 
Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego
08-03-2017 Maciej Zdancewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej

na rok szkolny 2017/2018

 

I. Rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wg stanu prawnego na dzień 01 marca 2017r.

 II. Termin rekrutacji

 1. 1.      Nabór do Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości, tj. od 06 marca 2017r. do 07 kwietnia 2017r.
 2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły.
 3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu   87 6418726

 III. Zasady rekrutacji

 1. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka.
  Do przedszkola będą przyjmowane dzieci w kolejności:
 2. a.        dzieci urodzone w roku 2014,2013,2012 i zamieszkujące na terenie Gminy Płaska,
 3. b.        dzieci dotychczas uczęszczające,
 4. c.         dzieci matek i ojców samotnie wychowujących- pracujących,
 5. d.        dzieci rodziców obojga pracujących,
 6. e.         dzieci jednego z rodziców pracujących,
 7. f.          dzieci z poza terenu gminy Płaska za zgodą właściwego dla siebie Wójta lub Burmistrza.
 1.  Decyzję o przyjęciu ucznia do Punktu podejmuje Dyrektor Szkoły.
 2. W roku szkolnym 2017/2018 Punkt Przedszkolny funkcjonować będzie w systemie pięciogodzinnym.

 IV. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

 V. Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do punktu przedszkolnego zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Zgłoszenie dziecka polega na:

a) pobraniu ze strony internetowej, sekretariatu uczniowskiego lub nauczyciela z Punktu Przedszkolnego wniosku zapisu,

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły lub w Punkcie Przedszkolnym.

 VIII. Przepisy końcowe

W przypadku braku wolnych miejsc do Punktu Przedszkolnego, rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych  będzie dostępna w sekretariacie szkoły i u nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym.

                                                                                             

                                                                                              Dyrektor

                                                                                          Dariusz Sudyk

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.