logo.png
               
 
Zasady rekrutacji do oddziału klasy „I” oraz do oddziału „0”
08-03-2017 Maciej Zdancewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Zasady rekrutacji do oddziału klasy „I” oraz do oddziału „0”

 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej

na rok szkolny 2017/2018

 

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wg stanu prawnego na dzień 01 marca 2017r.

II. Termin rekrutacji

 1. Nabór do klasy „I” i oddziału „0” na rok szkolny 2017/2018 prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.
 2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły.
 3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu   87 6418726

III. Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. W roku szkolnym 2017/2018, obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci, które urodziły się w roku 2010 i były objęte wychowaniem przedszkolnym.
 3. W roku szkolnym 2017/2018, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które urodziło się roku 2011 i było objęte wychowaniem rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko 6-letnie.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek złożyć wniosek – KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (w załączeniu) do Dyrektora szkoły do dnia 31 marca 2017r.
 5. W roku szkolnym 2017/2018, obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są dzieci, które urodziły się w roku 2011.
 6.  W roku szkolnym 2017/2018 oddział przedszkolny tj. klasa „0” funkcjonować będzie
  w systemie pięciogodzinnym.
 7. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek złożyć wniosek – KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLASY „0” (w załączeniu) do Dyrektora szkoły do dnia 31 marca 2017r.
 8. W roku szkolnym 2017/2018, na wniosek rodziców i pozytywnym jego rozpatrzeniu przez Dyrektora Szkoły, obowiązkiem rocznym przygotowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci, które urodziły się w roku 2012.

IV. Zasady rekrutacji

 1. Do klasy „I” i oddziału „0” przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do klasy „I” i oddziału „0”jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły tj. do klasy „0” i „I” podejmuje Dyrektor Szkoły.
 4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności  kryteriów wymienionych w ustawie o systemie oświaty oraz dodatkowo wymienionych poniżej:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

b) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

 1. Dzieci urodzone w 2012 roku, które uczęszczały do przedszkola w latach poprzednich mogą przystąpić do rekrutacji do klasy „0” w roku szkolnym 2017/2018,
 2. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VI. Odroczenia

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

3. Dyrektor Szkoły na podstawie wniosku rodziców (opiekunów prawnych) i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej podejmuje decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

VII. Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu ze strony internetowej, sekretariatu uczniowskiego lub nauczyciela kl. „0” wniosku zapisu do klasy I i oddziału „0”,

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły.

VIII. Przepisy końcowe

W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy „I” i oddziału przedszkolnego tj. klasy „0”, rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy 0 - I będzie dostępna w sekretariacie szkoły.

                                                                                                Dyrektor

                                                                                              Dariusz Sudyk

                                                                                        

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.