logo.png
               
 
Obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw
05-07-2021 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (zwanej dalej „deklaracją”).

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2127). Ustawa, w art. 27g, przewiduje utworzenie CEEB, która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do walki ze smogiem.

W CEEB znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się tego rodzaju ogrzewanie, czyli głównie kotłownie.

W ewidencji, oprócz danych o źródłach ciepła, docelowo znajdą się też informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku. Według zapowiedzi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) ewidencja będzie tworzona etapami, a cały projekt jest zaplanowany na lata 2021-2023.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia deklaracji
Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele lub zarządcy budynku lub lokalu, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Termin złożenia deklaracji
• dla budynków istniejących – do 12 miesięcy (licząc od 1 lipca 2021 r.);
• dla nowych obiektów – do 14 dni od daty uruchomienia źródła ogrzewania budynku/spalania paliw.

Forma i zakres deklaracji
Zgodnie z art. 27g ust. 3 ww. ustawy, deklaracja zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

Deklaracje można złożyć:
• w formie elektronicznej – przez Internet, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego na stronie: https://zone.gunb.gov.pl, z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu, (forma elektroniczna dostępna od 1 lipca 2021 r.). Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji;
• w formie papierowej – osobiście lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Płaska, Płaska 53, 16 – 326 Płaska.

Dane i informacje wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do systemu informatycznego CEEB przez urzędników w terminie:
• 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej – w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw;
• 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw.

Konsekwencje niezłożenia deklaracji
• Złożenie w powyższych terminach deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw jest obligatoryjne.
• Niezłożenie deklaracji zagrożone jest karą grzywny wymierzanej na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
Wszelkie pytania dotyczące CEEB należy kierować do przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, e-mail: , tel. 22 661-94-54. Więcej informacji na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.