logo.png
               
 
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
04-05-2022 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Rekrutacja do Przedszkola w Płaskiej, Oddziału Przedszkolnego oraz do klasy „I” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Płaskiej na rok szkolny 2022/2023.

I. Rekrutację dzieci w postępowaniu uzupełniającym tworzy się na podstawie przepisów: ustawy o systemie oświaty wg stanu prawnego na dzień 01 marca 2022r. oraz przepisów ustanowionych przez JST.

II. Termin rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym

1. Nabór uzupełniający do Przedszkola w Płaskiej, Oddziału Przedszkolnego oraz do klasy „I” Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Płaskiej na rok szkolny 2022/2023 prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości, tj. od 04 maja 2022r. do 16 maja 2022r.

2. O terminie i zasadach rekrutacji uzupełniającej, o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani za pośrednictwem strony internetowej szkoły i Urzędu Gminy Płaska.

III. Zasady rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym

1. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka.

2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decydować będzie suma uzyskanych punktów z dwóch etapów rekrutacji (dotyczy tylko grupy 3-4-latków i 5-latków).

Etap I - kryteria ustawowe - prawo oświatowe:

a) Dziecko pochodzi z wielodzietnej rodziny - 100 pkt

b) Dziecko jest niepełnosprawne - 100 pkt

c) Dziecko, którego rodzeństwo jest niepełnosprawne - 100 pkt

d) Dziecko objęte pieczą zastępczą - 100 pkt

e) Dziecko rodzica niepełnosprawnego - 100 pkt

f) Dziecko rodziców niepełnosprawnych - 100 pkt

g) Samotne wychowywanie dziecka - 100 pkt

Etap II – kryteria samorządowe

h) Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunowie prawni pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub działalność rolniczą - 12 pkt

i) Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie kontynuował edukację w danym punkcie przedszkolnym - 4 pkt

j) Dziecko, które zostało poddane szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązujących szczepień ochronnych (lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego). -4 kpt

k) Zameldowanie rodziców/opiekunów prawnych kandydata na terenie Gminy Płaska. - 5 pkt

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do Przedszkola podejmuje Dyrektor Szkoły.

4. W roku szkolnym 2022/2023:

a. W Przedszkolu w Płaskiej grupa dzieci 3-4 latków, ilość miejsc – 2;

b. W Oddziale Przedszkolnym grupa dzieci 5-latków - ilość miejsc – 12.

IV. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

V. Zapisy

1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły zobowiązani są jego rodzice / prawni opiekunowie.

2. Zgłoszenie dziecka polega na:

a)pobraniu ze strony internetowej szkoły, Gminy Płaska lub ze Szkoły – Strefa Rodzica (przedsionek szkoły) wniosku zapisu,

b)wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie z napisem „REKRUTACJA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLA w PŁASKIEJ GRUPA 3-4-LATKI” lub „REKRUTACJA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO GRUPA 5-LATKI/ 6-LATKI” lub „REKRUTACJA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PŁASKIEJ” w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły tj. Strefa Rodzica (przedsionek Szkoły – wejście) w godzinach 7.30-13.30 lub za pośrednictwem Poczta Polska na adres szkoły,

3. Załączniki do karty zapisu tj.: zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o wielodzietności rodziny, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oświadczenie o zameldowaniu rodziców/opiekunów prawnych dziecka - stanowią część karty zapisu i taka treść dokumentu obowiązuje w trakcie niniejszej rekrutacji.

4.Załączniki do karty zapisu tj.: oświadczenie o prowadzeniu działalności pozarolniczej lub rolniczej, informacje o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym oraz informacje o kontynuacji nauki w szkole, informacja o niepełnosprawności dziecka/ rodzeństwa/rodzica/opiekuna prawnego, objęcie dziecka pieczą zastępczą - powinno być przedstawione w formie dokumentu urzędowego.

5. Oświadczenie lub informacja o posiadaniu gospodarstwa rolnego nie jest dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności rolniczej.

6. Karta zapisu źle wypełniona (w tym brak danych) lub nie podpisana przez rodziców/ opiekunów prawnych, nie zostanie rozpatrzona przez komisję rekrutacyjną i nie będzie ujęta w rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym do grup przedszkolnych: gr. 3- 4latki i gr. 5-latki.

7. Karty zapisu dostarczone po terminie rekrutacji nie będą rozpatrzone.

VIII. Przepisy końcowe

Lista dzieci przyjętych będzie dostępna w sekretariacie szkoły. Informacje o przyjęciu danego dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego grupy 5-latków, zostaną przekazane na wskazane przez rodziców/opiekunów prawnych adres email.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Płaskiej

mgr Katarzyna Milewska

I.   Rekrutację dzieci w postępowaniu uzupełniającym tworzy się na podstawie przepisów:ustawyosystemieoświatywgstanuprawnegonadzień01marca2022r.orazprzepisówustanowionychprzezJST.

 

II.   Terminrekrutacjiwpostępowaniuuzupełniającym

1.      Nabór uzupełniający do Przedszkola w Płaskiej, Oddziału Przedszkolnego oraz do klasy „I”Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Płaskiej narok szkolny 2022/2023 prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznejwiadomości,tj. od04 maja2022r.do 16maja2022r.

2.      O terminie i zasadach rekrutacji uzupełniającej, o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostająpoinformowani zapośrednictwemstronyinternetowejszkołyi UrzęduGminyPłaska.

 

III.    Zasadyrekrutacjiwpostępowaniuuzupełniającym

1.      Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do złożeniaprawidłowowypełnionego wnioskuoprzyjęcie dziecka.

2.      O przyjęciu dziecka do przedszkola decydować będzie suma uzyskanych punktów z dwóchetapówrekrutacji (dotyczytylkogrupy3-4-latkówi 5-latków).

EtapI -kryteriaustawowe-prawo oświatowe:

a)       Dzieckopochodzi z wielodzietnej rodziny                -100 pkt

b)      Dzieckojestniepełnosprawne                                    -100 pkt

c)       Dziecko,któregorodzeństwojestniepełnosprawne-100pkt

d)      Dzieckoobjętepieczązastępczą                                 -100 pkt

e)       Dzieckorodzicaniepełnosprawnego                          -100 pkt

f)       Dzieckorodzicówniepełnosprawnych                      -100 pkt

g)      Samotnewychowywanie dziecka                             -100 pkt

EtapII–kryteriasamorządowe

h)      Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunowie prawni pracują, uczą się w trybie dziennym,prowadządziałalnośćgospodarcząlub działalność rolniczą

-   12 pkt

i)        Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będziekontynuowałedukacjęwdanympunkcie przedszkolnym

-   4 pkt

j)        Dziecko, które zostało poddane szczepieniom ochronnym określonym w RozporządzeniuMinistra Zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązujących szczepień ochronnych(lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałegoodroczeniaobowiązkowego szczepieniaochronnego).

-   4 kpt

k)      Zameldowanierodziców/opiekunówprawnychkandydatanaterenieGminyPłaska.

-   5 pkt

3.        DecyzjęoprzyjęciuuczniadoPrzedszkolapodejmujeDyrektorSzkoły.

4.      Wrokuszkolnym2022/2023:

a.    WPrzedszkoluwPłaskiejgrupadzieci3-4latków,ilośćmiejsc–2;

b.    WOddzialePrzedszkolnymgrupadzieci5-latków-ilośćmiejsc–12.

 

IV.  Dzieciniebędąceobywatelamipolskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybiedotyczącymobywateli polskich.


V.Zapisy

1.      Dopełnieniaczynnościzwiązanychzezgłoszeniemdzieckadoprzedszkola,oddziałuprzedszkolnego lub szkołyzobowiązani sąjegorodzice/prawniopiekunowie.

2.      Zgłoszeniedzieckapolegana:

a)   pobraniu ze strony internetowej szkoły, Gminy Płaska lub ze Szkoły – Strefa Rodzica(przedsionekszkoły) wniosku zapisu,

b)  wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie znapisem„REKRUTACJAWPOSTĘPOWANIUUZUPEŁNIAJĄCYMDOPRZEDSZKOLAwPŁASKIEJGRUPA3-4-LATKI”lub„REKRUTACJAWPOSTĘPOWANIUUZUPEŁNAJĄCYMDOODDZIAŁUPRZEDSZKOLNEGOGRUPA5-LATKI/6-LATKI”lub„REKRUTACJAWPOSTĘPOWANIUUZUPEŁNIAJĄCYM DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁAII W PŁASKIEJ” w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły tj. Strefa Rodzica(przedsionekSzkoły–wejście)wgodzinach7.30-13.30lubzapośrednictwemPocztaPolskanaadresszkoły,

3.   Załączniki do karty zapisu tj.: zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o wielodzietnościrodziny, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oświadczenie o zameldowaniurodziców/opiekunów prawnych dziecka - stanowią część karty zapisu i taka treść dokumentuobowiązujewtrakcieniniejszejrekrutacji.

4.  Załącznikidokartyzapisutj.:oświadczenieoprowadzeniudziałalnościpozarolniczejlubrolniczej,informacjeopoddaniudzieckaobowiązkowymszczepieniomochronnymorazinformacje o kontynuacji nauki w szkole, informacja o niepełnosprawności dziecka/rodzeństwa/rodzica/opiekunaprawnego,objęciedzieckapieczązastępczą-powinnobyćprzedstawionewformiedokumentu urzędowego.

5.    Oświadczenielubinformacjaoposiadaniugospodarstwarolnegoniejestdokumentempotwierdzającymprowadzenie działalności rolniczej.

6.   Karta zapisu źle wypełniona (w tym brak danych) lub nie podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych, nie zostanie rozpatrzona przez komisję rekrutacyjną i nie będzieujęta w rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym do grup przedszkolnych: gr. 3-4latkii gr. 5-latki.

7.    Kartyzapisudostarczonepoterminierekrutacjiniebędąrozpatrzone.

 

 

VIII.Przepisykońcowe

Listadzieciprzyjętychbędziedostępnawsekretariacieszkoły.Informacjeoprzyjęciudanegodzieckadoprzedszkolaluboddziałuprzedszkolnegogrupy5-latków,zostanąprzekazanenawskazaneprzez rodziców/opiekunów prawnych adresemail.

 

 

 

Dyrektor

ZespołuSzkolno–Przedszkolnego

w Płaskiej

mgrKatarzynaMilewska

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.