logo.png
               
 
Przypominamy, że wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 roku
18-08-2022 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu* nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu* nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy ulotka

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu* przekracza kwotę 2100 zł w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego / 1500 zł w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego - dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

* w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270)

Od 1 sierpnia należy we wniosku wykazać dochód z 2021 roku.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z powyższą zasadą („złotówka za złotówkę”), jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje osobom za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek, w Augustowie – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022r. do 31 października 2022r.

- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022r. do 31 października 2022r. bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
 

Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2)

Formularze wniosków niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń udostępnia Urząd Gminy Płaska. Ponadto formularze wniosków oraz niezbędnych załączników dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Informacje dotyczące dodatku osłonowego dostępne są także na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.