logo.png
               
 
grafika
Załączniki
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie
18-05-2023 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

PSSE w Augustowie

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że w związku z nadzorem prowadzonym nad identyfikowalnością i jakością zdrowotną zbóż stwierdza się, że wiele podmiotów produkcji pierwotnej zbóż z terenu powiatu augustowskiego nie dopełniło obowiązku rejestracji w organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej (terenowo właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu).

  W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie zwraca się z prośbą o poinformowanie rolników prowadzących produkcję zbóż na potrzeby konsumpcyjne w celu rejestracji w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie.

  Jednocześnie informuję, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego, w tym dostaw bezpośrednich, podlegają rejestracji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej - terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

  We wniosku o rejestrację należy określić m. in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji (m. in. numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, wielkość i rodzaj upraw).

  Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.):

  • kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów (...) podlega karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" (. . .) wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5 000 zł, nie mniej niż 1 000 zł.

  W sprawie pytań, dotyczących rejestracji podmiotów produkcji pierwotnej w PSSE Augustów, proszę kontaktować się pod numerem telefonu 887 219 876.


Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.