logo.png
               
 
Dodatek osłonowy
22-01-2024 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Urząd Gminy Płaska informuje, że od stycznia 2024 r. ponownie realizuje zadanie z zakresu wypłaty dodatku osłonowego dla mieszkańców gminy Płaska.

Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej - Platforma ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego);

• pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Płaska (pokój nr 12) od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30;

• za pośrednictwem poczty.

Ogólne warunki przyznania dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wylicza się w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę 2.100,00 zł lub 1.500,00 zł, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego,

a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), wynosi rocznie:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 759 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 59)

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.