logo.png
               
 
grafika
Położenie Gminy
27-08-2014 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

Gmina Płaska położona jest w rejonie przygranicznym północno - wschodniej części kraju w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, na wschodniej granicy funkcjonalnego obszaru Zielonych Płuc Polski. 
Wg podziału fizyczno-geograficznego Polski teren gminy położony jest w obrębie dwóch mezoregionów: Równiny Augustowskiej, wchodzącej w skład Pojezierza Litewskiego oraz Kotliny Biebrzańskiej, wchodzącej w skład Niziny Północnopodlaskiej. 
Gmina Płaska stanowi jednostkę administracyjną wchodzącą w skład powiatu augustowskiego oraz województwa podlaskiego. Graniczy: 
- od północy - z gminą Giby; 
- od wschodu - z Białorusią, 
- od południa - z gminami Lipsk i Sztabin, 
- od zachodu - z gminami Augustów i Nowinka. 
Wschodnia granica gminy jest jednocześnie częścią granicy państwa. 
Wody płynące z terenu gminy stanowią dorzecze Niemna poprzez dopływ Czarną Hańczę oraz Wisły, poprzez dopływy Nettę i Biebrzę. Obie rzeki zasilane są wodami zlewni jeziora Serwy poprzez Kanał Augustowski. 
Przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu regionalnym nr 663 – Augustów - Sejny – granica państwa (Wilno) oraz droga wojewódzka nr 664 – Augustów – granica państwa (Grodno). Ponadto Płaska połączona jest drogami o znaczeniu regionalnym i turystycznym Płaska - Płociczno i Przewięź - Mikaszówka, a także z miastami Suwałki i Augustów. 
Gmina położona jest w północnej części Mazurskopodlaskiego regionu klimatycznego, charakteryzującego się małą zmiennością częstości występowania poszczególnych typów pogody.

Powierzchnia gminy wynosi 373 km2, ludność 2.700 osób. Jest jedną z większych obszarowo gmin w kraju i o najniższym wskaźniku zaludnienia (7,2 osób/km2), z tego powodu tereny gminy określane są często jako zakątek ciszy i spokoju. 
Bardzo wysoka lesistość – aż 82,2 % ogólnej powierzchni to lasy oraz duża liczba jezior i rzek stanowią o wielkiej atrakcyjności turystycznej tych terenów. 
W wielogatunkowym i różnowiekowym drzewostanie dominuje sosna i świerk. Większość obszaru gminy objęta jest różnymi formami ochrony prawnej, gdzie obszary chronionego krajobrazu zajmują niemal 60,3 % powierzchni gminy, a 1,6 % jej terytorium obejmują rezerwaty przyrody: Mały Borek, Starożyn, Kuriańskie Bagno, Perkuć, Rezerwat Stara Ruda, położony po części w Gminie Augustów, utworzony w celu ochrony źródlisk rzeki Rudawki i fragmentu borów torfowych, a także Rezerwat Jezioro Kalejty, położony po części w gminie Nowinka, utworzony w celu ochrony Jeziora Długiego (Kalejty) oraz swoistych cech krajobrazu. 

Położenie wśród lasów i jezior, wokół jednego z najpiękniejszych szlaków wodnych – Kanału Augustowskiego ma decydujący wpływ na turystyczny charakter tej gminy. 

Ze względu na specyfikę terenu gminy Płaska, dominuje przede wszystkim gospodarka leśna, łowiecka i rybacka oraz w niewielkim stopniu rolnicza. Rozwijają się następujące branże: agroturystyka i obsługa ruchu turystycznego, gastronomia, hotelarstwo, rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo rolno-spożywcze, przetwórstwo runa leśnego i drzewne. Walory turystyczne sprawiają, iż w gminie jest znaczna ilość miejsc noclegowych, głownie sezonowych w ośrodkach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych i stanicach wodnych. 
Ważnym elementem na obszarze gminy jest jezioro Serwy oraz rynna lodowcowa, ułożona równoleżnikowo, wypełniona jeziorami: Gorczyckie, Orle, Paniewo, Krzywe, Mikaszewo i Mikaszówek oraz na przedłużeniu tej rynny, jest w strefie przygranicznej jezioro Głębokie i Szlamy. Rynna ta niemal w całości wykorzystana zastała do budowy Kanału Augustowskiego, który zastał uznany za zabytek klasy "O" i czynione są starania o wpisanie go na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. 

 

 

 


Wyświetl większą mapę

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość
pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.